Õppelaenu taotlus

LAENUSOOV

EUR
(õppelaenu maksimaalmäär on 1920.00 eurot)

TAOTLEJA

Elukoha aadress:
Eesti Posti sihtnumbri otsing

ÕPPEASUTUS

.

LAENUTAOTLEJA VARASEMAD ÕPINGUD [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 2)

Eelmine õppeasutus:
Üle-eelmine õppeasutus:

OLEMASOLEVAD KOHUSTUSED [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 5)

Kohustus 1:
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.

PAKUTAVAD TAGATISED

Tagatis:

Paluge käendajatel täita "Käendaja andmete ankeet" ja teavitage neid kontorist, kuhu Teie taotlus menetlemiseks edastati.

TÄIENDAV INFO

Kinnitan, et eeltoodud teave on õige ning taotluse saaja nõudel dokumentaalselt tõendatav. Volitan taotluse saajat finantsteenuse osutamise analüüsi teostamise eesmärgil nõudma ja saama minu kohta täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt. Annan õiguse AS Eesti Krediidipank konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele töödelda minu isikuandmeid finantsteenuse osutamisega, krediidilepingu, tagatislepingu, kindlustuslepingu ja vara (liisinguese, tagatisvara) müügilepingu sõlmimisega seonduvate toimingute tegemiseks.
Annan õiguse taotluse saajale minu isikuandmete edastamiseks:
- kindlustusandjatele või -vahendajatele tagatisvara ja/või liisingueseme kindlustamiseks;
- tagatisvara ja/või liisingueseme müüjale tagatis- ja müügilepingu sõlmimisele viivate toimingute tegemiseks.
Kinnitan, et olen teadlik isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest  õigustest sh õigusest nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, saada igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta. Olen teadlik, et informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta avaldab taotluse saaja internetilehel www.krediidipank.ee.