Eraisiku arvelduskrediidi või krediitkaardi taotlus

LAENUSOOV

EUR

TAOTLEJA

Elukoha aadress:
Eesti Posti sihtnumbri otsing
Perekond:

SISSETULEKUD (viimase 6 kuu keskmine)

Töökoht:

EUR/kuus, laekub panka
Lisan veel faile

MUUD TULUD [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 4)

Muud tulud 1:
EUR/kuus, laekub panka
EUR/kuus, laekub panka
EUR/kuus, laekub panka
EUR/kuus, laekub panka

OLEMASOLEVAD KOHUSTUSED [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 5)

Kohustus 1:
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.

LAENU TAGATIS [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 5)

Tagatis 1:
m2
EUR
.
m2
EUR
.
m2
EUR
.
m2
EUR
.
m2
EUR
.

TÄIENDAV INFO

Kinnitan, et eeltoodud teave on õige ning taotluse saaja nõudel dokumentaalselt tõendatav. Volitan taotluse saajat finantsteenuse osutamise analüüsi teostamise eesmärgil nõudma ja saama minu kohta täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt. Annan õiguse AS Eesti Krediidipank konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele töödelda minu isikuandmeid finantsteenuse osutamisega, krediidilepingu, tagatislepingu, kindlustuslepingu ja vara (liisinguese, tagatisvara) müügilepingu sõlmimisega seonduvate toimingute tegemiseks.
Annan õiguse taotluse saajale minu isikuandmete edastamiseks:
- kindlustusandjatele või -vahendajatele tagatisvara ja/või liisingueseme kindlustamiseks;
- tagatisvara ja/või liisingueseme müüjale tagatis- ja müügilepingu sõlmimisele viivate toimingute tegemiseks.
Kinnitan, et olen teadlik isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest  õigustest sh õigusest nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, saada igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta. Olen teadlik, et informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta avaldab taotluse saaja internetilehel www.krediidipank.ee.